skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM ŠTRAJKA UPOZORENJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM ŠTRAJKA UPOZORENJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH

Dana 15.02.2021. godine ispred zgrade Vlade Federacije BiH, održana je  konferencija za medije, a povodom Štrajka upozorenja Agencije za privatizaciju u FBiH. Medijima su se tom prilikom obratili predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, Samir Kurtović i zamjenica predsjednice Sindikalne organizacije Agencije za privatizaciju u FBiH, Edita Krdžavić.

Štrajkom upozorenja se traži aktivno uključenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje deblokade računa Agencije, kao preduslova ispunjenja Zahtjeva Sindikata, a to su:

  1. Isplata neisplaćenih plaća i naknada sa pripadajućim porezima i doprinosima od septembra mjeseca 2020. godine (do sada 5 plaća), a samim tim obezbjeđenje zdravstvenog osiguranja bez kojeg su radnici ostali u ovim uslovima pandemije  i
  2. Obezbjeđenje sredstava rada (kancelarijski prostor, kancelarijski materijal, telekomunikacije, koje je neplaćanjem pomenutih usluga ugroženo) za normalno obavljanje poslova po ugovoru o radu i zakonom date nadležnosti.

Vlada FBiH je upoznata sa teškim finansijskim stanjem Agencije koje je uzrokovano blokadom  računa Agencije po osnovu Rješenja o izvršenju na transakcijskim računima Agencije na osnovu  Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Agencija nema sredstava za isplatu po ovoj presudi, jer je veoma visok iznos dosuđenih sredstava (3.618.471 KM plus pripadajuće zakonske zatezne kamate). Ukupan preostali dug, prema obračunu banke, iznosi 6.225.285 KM. Agencija je uspjela u zaštiti državnog kapitala, jer su ovom presudom vraćene dionice u vlasništvo Federaciji BiH. Cjelokupan teret, uključujući i investicije u preduzeće, pao je na Agenciju kao podnosioca tužbe i potpisnika ugovora o kupoprodaji proisteklog iz zakonskih ovlasti, a u ime Federacije BiH kao vlasnika kapitala. Agenciji padaju na teret i zakonske zatezne kamate koje su u visini glavnice, a sve zbog dugogodišnjeg vođenja upravnog postupka i upravnog spora kod nadležnog suda i sudskog postupka za raskid ugovora. 

Agencija je ranije planirala veći iznos sredstava za ove namjene cijeneći visok rizik od rješenja sudskih sporova, ali je odlukama Vlade FBiH iz 2016. godine raspoređen prihod od privatizacije umanjen za iznos ovih sredstava (4 miliona KM). U to vrijeme na snazi je bio Zaključak Vlade FBiH iz 2010. godine kojim je bilo predviđeno da će Vlada FBiH planirati sredstva za zaštitu od evikcije (u slučaju gubitka sudskih sporova) u Budžetu FBiH za 2011. godinu i dalje. Međutim nakon informacije o blokadi računa, Vlada FBiH je ovaj zaključak 09.01.2020. godine stavila van snage.

Napominjemo da se sredstva od privatizacije preduzeća uplaćuju na fond Razvojne banke FBiH (2016. godine Agencija uplatila 62,8 miliona KM), a o utrošku sredstava odlučuje Vlada FBiH. 

Direktor Agencije, zajedno sa radnicima, čini maksimalan napor na iznalaženju rješenja navedenog problema, ali je rješenje ovog problema očito u rukama Vlade FBiH, jer su pored ostalog i odluke o privatizaciji preduzeća u njihovoj nadležnosti. U 2020. godini nije donešena nijedna odluka, pa Agencija nije mogla ni realizovati planirani prihod. Istina Vlada FBiH je intervenisala u jednom trenutku, ali je to bilo dovoljno samo da se „ugasi vatra“, a sve ostalo vrijeme nije iskazan interes za rješenje problema.

Radnici Agencije su iskazali veliko strpljenje i razumijevanje, specifičnost ekonomskog trenutka i ostalo, ali smo dovedeni do zida i tražimo hitno rješenje ove situcije, jer ova agonija traje čitavu godinu dana u vrijeme pandemije ovo je nedopustivo. U Agenciji ima dosta hroničnih bolesnika koji zahtjevaju stalnu zdravstvenu njegu, te je na ovaj način ugroženo osnovno ljudsko pravo na zdravstvenu zaštitu, pored prava na plaću za obavljeni rad. Radnici Agencije žive  isključivo od plaća i na ovaj način je ugrožena egzistencija 25 porodica, od kojih je u više od 10 to jedini izvor primanja u porodici. 

Pored toga Agencija nema osnovnih sredstava za rad, zbog višemjesečnog dugovanja dobavljačima, što pored dugovanja plaća radnicima, predstavlja ograničenje za normalan rad i poslovanje Agencije i izvršavanje zakonom date nadležnosti. 

Zbog gore navedenog smatramo da Vlada FBiH, ima zakonsku nadležnost za provođenje zakona FBiH, a što su svakako privatizacijski zakoni, kao i zaštita stvari, prava i imovine iz pasivnog podbilansa, te je neophodno da se aktivno uključi i iznađu sredstva za deblokadu računa.

 

Back To Top