skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U FOJNICI

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U FOJNICI

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine održao je svoju 22. sjednicu u Fojnici dana 19.02.2021. godine.

Na sjednici je razmatrana i primljena k’ znanju Informacija Nadzornog odbora o izvršenoj kontroli ostvarivanja politike finansiranja i korištenja sredstava Samostalnog sindikata za period 01.01. – 31.01. 2020. godine, a u ime Nadzornog odbora istu je podnio predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH podnio je Izvještaj o Finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata za 2020. godinu, sa obrazloženjem po svim stavkama finansijskog izvještaja, a isti je usvojen od strane Upravnog odbora.

Pored navedenog, usvojen je i Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Samostalnog sindikata, sa listom kategorija registraturne građe i rokovima čuvanja, a upustvo za njegovu primjenu će biti dostavljeno svim sindikalnim organizacijama, putem predsjednika koordinacija, a primjena istog planirana je od 01.03.2021. godine.

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, informisao je članove Upravnog odbora o potpisivanju Sporazuma o produženju granskog Kolektivnog ugovora, kao i zakazanom nastavku pregovora sa Vladom Federacije BiH.

Back To Top