skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Parlamentarne Komisije Odgovorne Za Reviziju U FBiH

Održana sjednica Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju u FBiH

U Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, u srijedu 03.02.2021. godine, u organizaciji  Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju u Federaciji BiH, održana je Javna rasprava o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu. Učešće u raspravi, osim navedene Parlamentarne komisije, uzeli su direktor i predstavnici Finansijsko-informatičke agencije FBiH, te predstavnici Ureda za reviziju  institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su provodili reviziju, kao  i predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Ureda za reviziju u institucijama Federacije BiH prezentirali su Parlamentarnoj komisiji Revizorski izvještaj o radu i ukazali na određene nepravilnosti u radu ove državne agencije. Esad Mahmutović, direktor FIA-e, pokušao je dezavuisati  rad Parlamentarne komisije, te je takvo njegovo istupanje pred ovim eminentnim tijelima institucija FBiH ocijenjeno skandaloznim, od strane jednog od članova ove komisije.

Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata, u svojoj diskusiji pred članovima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, ukazao je na probleme sa kojima se Sindikat suočio u radu sa direktorom FIA-e. Istakao je da su uočene nepravilnosti u radu od strane direktora FIA-e, od nepoštivanja Kolektivnog ugovora, Zakona o radu i Međunarodnih konvencija o radu sindikata, pa do vršenja mobinga i drugih neprimjerenih oblika ponašanja i pritisaka. Također, preporučio je revizorskom timu da u svom budućem radu posebnu pažnju obrate na segment rada, a koji se tiče mobinga.  Iznio je primjer nepoštivanja Kolektivnog ugovora od strane direktora,  prilikom donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u FIA-i, gdje je direktor putem pritiska i mobinga ukinuo sindikalnu organizaciju i onemogućio im učešće u radu i izradi navedenog Pravilnika. Postavio je i upit članovima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, da zamisle kako se direktor ponaša i ophodi prema zaposlenicima kada ovako istupa pred članovima Parlamentarne komisije, članovima Parlamenta i predstavnicima Ureda za reviziju. Istakao je i da FIA ima izuzetno stručan i obrazovan kadar, ali da to ne dolazi do izražaja zbog ovako neprofesionalnog odnosa direktora prema uposlenicima.

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, izrazio je očekivanja da će Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, preporučiti organima i nadzornim organima za izbor i imenovanje direktora da imaju u vidu Izvještaj i preporuke Ureda za reviziju, kao i neefikasan način rukovođenja i neefikasan način upravljanja ljudskim resursima od strane direktora, a koji je rezultirao mobingom nad zaposlenicima i nepoštivanjem Kolektivnog ugovora, Zakona o radu i ratifikovanih međunarodnih konvencija o radu, te da će se na čelo ovako važne i ugledne agencije kao što je FIA, imenovati stručna i kompetentna osoba, koja će raditi u interesu države i koja će poštivati prava uposlenika.

Back To Top