skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak U Poreznoj Upravi FBiH

Održan radni sastanak u Poreznoj upravi FBiH

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kutrović i generalni sekretar Adil Aljić zajedno sa sindikalnim odborom Porezne Uprave FBiH, a koji su predstavljali: Rasim Begić, Đemal Imamović, Maja Čolaković, Suad Lagumdžija, Adis Šahović i Zlatan Popović održali su radni sastanak  dana 08.09.2020. godine u prostorijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine sa direktorom Porezne uprave Šerifom Isovićem,  menadžmentom Porezne uprave i rukovodiocima kantonalnih ureda.

Teme sastanka bile su odnos Sindikata prema Poreznoj upravi i zahtjevi Sindikata. Vođena je opširna i višesatna rasprava o svim pitanjima vezanim za rad uposlenika, Sindikata i menadžmenta Porezne uprave. Nakon provedene rasprave, po svim tačkama dnevnog reda, konstatovano je da je neophodno poboljšati komunikaciju između sindikata i menadžmenta i da je potrebno unijeti više povjerenja i međusobnog uvažavanja, te zajedničkim trudom i sinergijskim radom doprinijeti poboljšanju uslova rada i materijalnog položaja svih uposlenika. U tom pravcu doneseni su i određeni zaključci, kako slijedi:

  1. Pristupit će se izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Porezne uprave u kojem će,  shodno Kolektivnog ugovoru (Član 2 i Član 60), biti kooptiran novi član sindikata umjesto Šemse Hajrić koja je otišla u mirovinu. Prilikom izrade nove sistematizacije radnih mjesta vodit će se računa da ista zadovolji potrebe za određenim brojem radnih mjesta kojim će biti omogućeno unaprijeđenje u viši platni razred postojećih državnih službenika, a što trenutno nije moguće. Rok za dostavu novog člana radne grupe je sedam dana. Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i sugestija na istu je 30 dana.
  2. Pristupit će se izradi kriterija na osnovu kojih će se moći vršiti nagrađivanje uposlenika, a zbog znatnog povećanja obima posla ili zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u određenom vremenskom periodu, a zbog odlaska uposlenika na bolovanje, godišnji odmor, mirovinu i sl. Shodno potpisanom Kolektivnom ugovoru ove poslove će pratiti i izdavanje adekvatnih Rješenja. Rok za formiranje komisje je 7 dana, a za izradu i dostavljanje navedenih kriterija 15 dana.
  3. U toku je izrada novog Zakona o Javnim službenicima, a očekuje se i početak provođenja reforme javne uprave. Istom se predviđa promjena omjera uposlenika na relaciji državni službenik- namještenik u korist državnog službenika, a što će dodatno olakšati i omogućiti rješavanje statusa namještenika koji su se u međuvremenu doškolovali i time stekli uvjete za konkurisanje na pozicije državnih službenika. Menadžment Porezne uprave će voditi računa da namještenici koji se prijave na interni ili javni konkurs, a ispunjavaju uslove predviđene konkursom i budu na listi uspješnih, budu i raspoređeni na adekvatna radna mjesta.
  4. Porezna uprava i Sindikat će pripremiti novi Prijedlog Zakona o Poreznoj upravi koji će se dostaviti Vladi i ESV, kako bi se isti mogao uputiti u parlamentarnu proceduru, a kojim bi se trajno uredila sva nerješena pitanja i radno-pravni status svih uposlenika porezne uprave. Isti će sadržavati i preporuke MMF-a, kojima se trajno rješava pitanje dodatka na plaću i kojim bi se Porezna uprava učinila efikasnijom, transparentnijom i racionalnijom. Rok za izradu Prijedloga Zakona o Poreznoj upravi FBiH je 30 dana.
  5. Sindikalni odbor i sindikalni povjerenici će, kao i do sada, nesmetano obavljati svoje sindikalne aktivnosti, imajući sve dozvoljene resurse Porezne uprave na raspolaganju. Po potrebi će se održavati sastanci Sindikata i menadžmenta sa ciljem unaprijeđenja poslovnih procesa i blagovremenog rješavanja eventualnih nesuglasica po pitanjima radnih prava i uslova rada uposlenika PU FBiH.
  6. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika i Sindikalna organizacija Porezne uprave se u cijelosti ograđuje od članka objavljenog dana 18.08.2020. godine na portalu „The Bosnian Times“ i smatraju da je isti tendenciozan i zlonamjeran, te da se istim dezavuiše javnost i dovodi u zabludu,  jer isti nije potkrijepljen adekvatnim činjenicama o radu i evidentnom uspjehu i napretku ove institucije u svim segmentima, od uslova rada pa do najvećih postignuća u rezulatima rada od kako postoji ova institucija, te se pitamo za čiji interes se to radi?
Back To Top