skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U SUDSKOJ POLICIJI FEDERACIJE BIH

ODRŽAN SASTANAK U SUDSKOJ POLICIJI FEDERACIJE BIH

Na osnovu akta Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, broj: 01-746/21 od 26.07.2021. godine održan je radni sastanak u prostorijama Vrhovnog suda Federacije BiH, na kojem su prisustvovali Dženad Grošo, direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa svojim saradnicima, Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federacije BiH, predsjednik Sindikalne organizacije Sudske policije u FBiH Jasmin Nuhagić, povjerenik Sudske policije TK Damir Delibegović, te Mirza Hadžiabdić, predsjednik Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine sa predstavnikom Upravnog odbora Sindikata službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine koji egzistira pri Uniji.

Tema sastanka je bila Nacrt Pravilnika o radnim odnosima službenika sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

SO Sudske policije u FBiH je dostavila primjedbe na navedenik Pravilnik te su navedene primjedbe bile tema sastanka. Predsjednik Samir Kurtović je u uvodnom izlaganju insistirao na uvažavanju i poštivanju odredbi Granskog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, posebno odredbi člana 2. i člana 43. istog.

Također se osvrnuo na odredbe člana 65. i 66. gore navedenog Granskog kolektivnog ugovora, propisano je da je rukovodilac organa državne službe dužan razmotriti sve prijedloge, inicijative i zahtjeve Sindikata, koji se odnose na ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada i o svom stavu obavijestiti Sindikat u roku od 30 dana od prijema takvog akta, kao i da je isti dužan primiti na zahtjev Sindikata istu na razgovor i razmotriti sva pitanja i problematiku u tom pogledu.

Nakon provedene rasprave zaključeno je da su prijedlozi SO Sudske policije u FBiH opravdani i da su u suštini prihvaćeni od direktora i saradnika.

Na navedenom sastanku ostvaren je potpuni socijalni dijalog između predstavnika Sindikata i direktora kao i njegovih saradnika, te je kao rezultat toga došlo do usaglašavanja Nacrta Pravilnika o radnim opdnosima službenika sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također je dogovoren nastavak saradnje vezano za navedeni Prravilnik kao i sve naredne aktivnosti koje će voditi Sudska policija u FBiH, zajedno sa SO Sudske policije u FBiH.

 

Back To Top