skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO

ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO

Dana 10.09.2020.godine, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH,  uputio je prijedlog za održavanje sastanka i otvaranje socijalnog dijaloga premijeru Kantona Sarajevo, ministrici pravde i uprave, ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i ministru finansija, a imajući u vidu predstojeće aktivnosti koje se odnose na pokretanje pregovaračkih procesa za potpisivaje Kolektivnih ugovora.

Po navedenom prijedlogu za održavanje sastanka se odazvala ministrica pravde i uprave i sastanak je održan dana 23.09.2020.godine, a zbog ograničenog broja prisutnih, sastanku je ispred Sindikata prisustvovao predsjednik Samostalnog sindikata FBiH Samir Kurtović i Višnja Ljubijankić, predsjednica Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo.

Predstavnici Sindikata su upoznali ministricu o neupitnoj reprezentativnosti ovog Sindikata za djelatnost javne uprave za područje Kantona Sarajevo, a po rješenju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo od 26.12.2016.godine.

Takođe su istakli, da je ovaj Sindikat spreman na socijalni dijalog, ali da se mora imati u vidu da državni službenici i namještenici u kantonalnim  organima državne službe imaju osnovicu za obračun plaća manju u odnosu na sve druge nivoe vlasti u Federaciji BiH, te da su plaće manje i u odnosu na javna preduzeća koja se dijelom finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Bilo kakvo smanjenje prava samo državnim službenicima i namještencima u kantonalnim organima državne službe, bez detaljne analize javne potrošnje na svim nivoima vlasti, ako ne u BiH, onda u Federaciji BiH, je neprihvatljivo za ovaj Sindikat, jer javni sektor nisu samo državni službenici i namještenici u Kantonu Sarajevo, a ovaj Sindikat je i ranije predlagao uspostavu principa jedinstvene politike plaća u javnom sektoru.

Na sastanku se, kroz korektan socijalni dijalog, razgovaralo i o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, imajući u vidu da je ovaj sindikat dostavio primjedbe i prijedloge na prednacrt ovog zakona, te potrebi harmonizacije propisa u ovoj oblasti u Federaciji BiH. 

Back To Top