skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Što je to sindikat?

Sindikat je samostalna dobrovoljna interesna vanstranačka organizacija radnika – državnih službenika i namještenika zaposlenih u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima rada čija se djelatnost obavlja u federalnim, kantonalnim i općinskim organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama, kazneno-popravnim zavodima, centrima za socijalnu zaštitu, zasnovan na načelu demokratskog očitovanja volje članova.

 

Ko se sve može učlaniti u sindikat?

Članovi Samostalnog sindikata mogu postati svi zaposleni u organima uprave, upravnim organizacijama, policijskim organima, pravosudnim organima i javnim ustanovama i zavodima, pojedinačno ili organizirani u sindikalnu organizaciju.

 

Koji su ciljevi sindikata? 

Radi zaštite socijalnih i radno-pravnih interesa zaposlenih članova, Sindikatu je prioritetno ostvarivanje slijedećih ciljeva:

 • sklapanje kolektivnih ugovora s poslodavcima i osiguranje provedbe ugovorenih prava na svim nivoima;
 • zastupanje svojih članova kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i državnim tijelima;
 • zaštita i ostvarivanje prava i interesa svojih članova;
 • osiguravanje boljih uvjeta rada;
 • pružanje pravne zaštite članstvu, kako u disciplinskom i sudskom postupku, tako i u pregovorima sa poslodavcem;
 • participacija radnika u donošenju odluka poslodavca i kontroli provođenja tih odluka
 • osposobljavanje vlastitog sindikalnog kadra za realizaciju programa sindikalnog jačanja, zaštitu zakonom i kolektivnim ugovorom zagarantovanih prava;
 • međunarodna sindikalna saradnja.

 

Koja prava ostvarujete kao član sindikata?

Član Sindikata ima slijedeća prava:

 • na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;
 • da učestvuje u izradi i davanju mišljenja na propise iz radnog odnosa, koji se odnose na njega;
 • da učestvuje u štrajku upozorenje i generalnom štrajku, u zaštiti i po Pravilima o štrajku Sindikata;
 • na finansijsku pomoć za teško oboljenje, u skladu sa Pravilnikom o pružavnju finansijske pomoći članovima Sindikata;
 • na sindikalno obrazovanje i osposobljavanje za sindikalnog povjerenika i člana, koju organizira i finansira Sindikat;
 • na smještaj u Aquareumalu u Fojnici za banjsko liječenje;
 • da učestvuje na sportskim igrama Sindikata;
 • da bira i bude biran u organe sindikata.

 

Koje su Vaše dužnosti kao člana sindikata?

 • da se pridržava Statuta i drugih akata Sindikata;
 • da aktivno sudjeluje u akcijama Sindikata;
 • da redovno plaća članarinu;

Sindikalna članarina iznosi 1% od neto plaće člana Sindikata, a raspodjeljuje se na način da 1% od neto plaće uplaćuje na račun Sindikata, dok se 50 % od tog iznosa, vraća na račun Sindikalne organizacije kojoj pripada.

 

Kako mogu postati članom sindikata?

Popunjavanjem i potpisivanjem izjave – pristupnice u svojoj Sindikalnoj organizaciji ili popunjavanjem i potpisivanjem on-line izjave – pristupnice, te njenim dostavljanjem predsjedniku Sindikalne organizacije, računovodstvu ili slanjem na adresu Sindikata.

 

Cilj ove informacije je ukratko vas upoznati s odgovorima na neka pitanja, i tako vam omogućiti da budete informirani i aktivni član ili članica sindikata.

Sindikat čine upravo njegovi članovi, od kojih sve počinje i završava, i bez kojih su postojanje sindikata, kao i uspjeh naše zajedničke borbe za bolje uslove rada i pravednije društvo, nemogući. Drugim riječima, snaga sindikata, i uspjeh njegova djelovanja, zavise upravo o tome koliko nas u sindikatu ima, koliko smo informirani i koliko smo dobro organizirani. I najvažnije, koliko smo aktivni, pokazati da nam je stalo do toga u kakvim uvjetima radimo i živimo – jer, samo zajedno smo jači. Regrutiranje novih članova trebala bi biti zadaća svakoga člana sindikata. Dobro informiranim i angažiranim članovima lakše je pregovarati sa poslodavcem i ostvariti i popraviti radno-pravni status i uslove rada. Potreba za sindikatom i smisao njegova djelovanja postojat će sve dok postoje radnici i poslodavci.

Osim toga, i poslodavci se udružuju u udruženja poslodavaca, i to posebno u razvijenim tržišnim ekonomijama, kako bi učinkovitije mogli promovirati svoje interese naspram države i radnika. Ako se poslodavci udružuju, onda je nama to još potrebnije. Kao pojedinac, radnik je u odnosu prema poslodavcu uvijek slabija strana. Radnika kao pojedinca poslodavac uvijek može zamijeniti, ali ako se u borbi za svoja prava i interese držimo zajedno, situacija se mijenja. Osim toga, u slučaju kršenja naših prava, kao zaposlenika, Sindikat nam pruža pravnu zaštitu. Stoga, članstvo u sindikatu možemo smatrati vrstom osiguranja, slično kao i bilo koje drugo osiguranje – svi se nadamo da nam ono neće zatrebati, ali ako nam se neugodna situacija dogodi, želimo ga imati.

Back To Top