skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Na osnovu člana 14. i člana 18. stav (1) Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH, broj 45/02) i člana 46. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBIH broj: 01-IV-525-1/17 od 30.06.2017. godine, ovjerenog kod Federalnog ministarstva pravde broj: 03-054-3129/96 od 20.07.2017. godine, te odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata  broj: 01-637-5/22 od 24.06.2022. godine, Izvještajno – izborna skupština – VII Kongres Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 24.06.2022. godine, donosi

S T A T U T

SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

( prečišćeni tekst )

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom se uređuju: naziv i sjedište Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Samostalni sindikat), ciljevi i djelatnosti sindikata, zastupanje i predstavljanje, organi udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu, oblik i sadržaj pečata, oblik i sadržaj znaka sindikata, sticanje i raspolaganje imovinom, način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu, postupak donošenja statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruženja, uvjeti i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova, te i druga pitanja koja su od značaja za rad Sindikata.

STATUT SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FBIH (prečišćeni tekst)

Back To Top