skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Strateški Sastanak Radnika Socijalne Zaštite U Federaciji BiH

Održan strateški sastanak radnika socijalne zaštite u Federaciji BiH

Na inicijativu predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Samira Kurtovića i predsjednika udruženja Saveza socijalnih Radnika u Federaciji BiH, Mirnesa Telalovića, održan je strateški sastanak u hotelu Hollywood, na Ilidži dana 25.01.2023. godine, a kojem su prisustvovali predstavnici sindikata, Saveza socijalnih radnika i predstavnici socijalnih radnika iz Federacije BiH: Nermin Ljubović, dopredsjednik sindikata; Enes Šabić, KCSR Sarajevo; Saudin Đurđević KJU DZDBRS; Alma Lisica, JUCSR NT; Samir Hrustić, CSC Zenica; Vildana Nanić, CSR Tuzla; Đemila Ljuca, KCSR Sarajevo; Danka Požek, KCSR Sarajevo; Edisa Kanlić, KJUGC; Edina Numanović, JUCSR Visoko; Mirnesa Husanović, JUCSR Zavidovići; Selvedin Karić, JUCSR Olovo; Rešid Višča, JUCSR Olovo; Amila Glušac-Hadžić; Dom Nahorevo; Osman Salkić, JUCSR Breza; Dijana Kusturica, JCSR Zavidovići; Amerlina Muftić, JUCSR Maglaj; Branka Trogrlić, JUCSR Breza; Jasmina Hasanić, JUCSR Maglaj; Adem Delić, JUCSR Kakanj; Sadžid Jusufović, JUCSR Žepče; Nedim Husičić, JUCSR Žepče; Marlena Bešlić, ZB; Marinela Marić Šako, ZB; Muris Salčinović, ZD Fojnica; Elvedin Mahmić, JUDP; Nermina Fetić, JU DP; Jasmin Herenda, KJU PS; Osman Šaljo, KJU PS; Tarik Smailbegović, KJU DZDBRS i Benjamin Bajraktervić, Općina Vogošča; 

Tema sastanka bila je: Poboljšanje statusa i uslova rada za uposlenike socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon analize stanja uslova rada, položaja i statusa radnika socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon provedene diskusije učesnici sastanka donijeli su određene Zaključke, kako slijedi:

  1. Savez socijalnih radnika Federacije BiH uputit će inicijativu, svim ustanovama socijalne zaštite, za formiranje sindikalnih organizacija i podružnica radnika socijalne zaštite, po općinama i gradovima gdje one nisu formirane, u skladu sa Statutom SUFBiH i uz učešće stručne službe sindikata, a sa ciljem formiranja Koordinacije sindikata radnika socijalne zaštite.
  2. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika će inicirati održavanje sastanaka sa svim premijerima, zajedno sa predstavnicima Saveza socijalnih radnika, a radi upoznavanja o pokretanju inicijative o donošenju Zakona o socijalnoj zaštiti na nivou kantona.
  3. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika će inicirati održavanje sastanaka sa predstavnicima Saveza općina i gradova, kako bi isti bili upoznati sa pokrenutim aktivnostima.
  4. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH pokrenut će inicijativu za dobijanje statusa službene osobe za radnike socijalne zaštite.
  5. Za realizaciju navedenih zaključaka formira se radna grupa, a koju čine predsjednici sindikata i Saveza socijalnih radnika i predstavnici socijalnih radnika po kantonima. 
  6. Rok za izvršenje navedenih zaključaka je tri mjeseca, nakon kojeg će se održati radni sastanak sa ciljem informisanja učesnika o poduzetim aktivnostima na realizaciji navedenih zaključaka.
Back To Top