skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Na osnovu člana 138. stav (3) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine kao reprezentativni sindikat odnosno predstavnik državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s druge strane, zaključili su

KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze državnih službenika i namještenika (u daljem tekstu: državni službenici i namještenici) iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika u federalnim organima državne službe, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama, kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim kantonalnim institucijama i gradskim, odnosno općinskim službama za upravu (u daljem tekstu: organi državne službe) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH

ANEKS V KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U TK

SPORAZUM O PRODUŽENJU VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U TUZLANSKOM KANTONU

Back To Top