skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Kol Drz Sl

Samostalni sindikat drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavne sluzbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dana, 10.11.2016. godine, potpisao je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH sa Vladom Federacije i vladama kantona: Unsko-sanskog, Posavskog, Zenicko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegovacko-neretvanskog i Kantonom Sarajevo, koji ce dana 11.11.2016. godine biti objavljen u Sluzbenim novinama Federacije BiH, a stupit na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Istog dana potpisan je Sporazum sa Vladom FBiH o konacnoj osnovici za obracun placa za 2016. u visini od 315,00 KM, dok je istim sporazumom prije donosenja budzeta za narednu godinu, dogovorena ista osnovica za 2017. godinu, a sve u skladu sa Zakonom o placama i Kolektivnim ugovorom.
U skladu sa zakljuckom Upravnog odbora Sindikata, sa sjednice odrzane istog dana, te Zakonom o radu i ovim kolektivnim ugovorom, pristupice se pregovorima sa vladama koje nisu potpisale navedeni kolektivni ugovor, te općinama i gradovima koji još nisu dali saglasnost na pristup istom.

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora

Back To Top