skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Izvještajna Skupština Sindikata

Održana Izvještajna skupština Sindikata

Izvještajna skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH održana je dana 28.06.2019. godine u hotelu Hollywood, na Ilidži. Skupštini je prisustvovalo 64 od ukupno 71 pozvanog delegata.

Izvještajnu skupštinu Samostalnog sindikata, na osnovu člana 3. Poslovnika Izvještajne skupštine, otvorio je predsjednik Samostalnog sindikata – Samir Kurtović koji je pozdravio sve delegate Kongresa, članove Upravnog i Nadzornog odbora, članove Statutarne komisije i počasnog predsjednika, te im poželio dobrodošlicu. U skladu sa članom 7. Poslovnika o radu predložio je članove Verfikacione komisije i članove radnog predsjedništva Izvještajne skupštine. Za Verifikacionu komisiju Izvještajne skupštine izabrani su:

 1. Bečić Sidik ZDK – predsjednik Komisije
 2. Šefika Rahmani FKO – član
 3. Vesna Anđić PK – član

Za Radno predsjedništvo Izvještajne skupštine izabrani su:

 1. Nedim Mujić FKO – predsjednik Radnog predsjedništva
 2. Elmir Pilav BPK – član
 3. Hasan Tokić TK – član
 4. Zuhra Rekić USK – član
 5. Semin Konjalić SBK – član

Izbornom skupštinom predsjedavao je predsjednik Radnog predsjedništva Nedim Mujić. Za zapisničara je imenovana Maja Imamović, a u Komisiju za ovjeru zapisnika Izvještajne skupštine izabrani su:

 1. Aldijana Čekić KS  – predsjednik Komisije
 2. Mehmed Boloban FZJU – član
 3. Elvira Hurem FKO – član

Predsjednik Radnog predsjedništva – Nedim Mujić, predložio je Dnevni red koji je jednoglasno usvojen, kako slijedi:

D n e v n i    r e d :

 1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda,
 2. Izbor radnih tijela Izvještajne skupštine: Verifikaciona komisija,  Radno predsjedništvo, Zapisničar,  Komisija za ovjeru zapisnika.
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa, tijela i nosioca funkcija Sindikata za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine,
 4. Razmatranje i usvajanje Informacije Nadzornog odbora i Izvještaja o finansijskom poslovanju Sindikata za 2018. godinu.

Predsjednik Samostalnog sindikata – Samir Kurtović, podnio je delegatima Skupštine izvještaj o radu Samostalnog sindikata za 2018. godinu, koji je u pisanoj formi ranije dostavljen svim delegatima  Skupštine. U svom izlaganju podsjetio je delegate na realizovane, kao i aktuelne aktivnosti sindikata, kao što su: pregovori oko Kolektivnog ugovora; provedba četiri modula edukacije članstva; rješavanje problema SO sa ID brojevima; radu koordinacija na postizanju veće osnovice; podnošenju krivične prijave protiv premjera USK, zbog nepoštivanja Sporazuma; formiranju novih sindikalnih organizacija; organizaciji federalnih i međunarodnih sindikalnih sportskih igara u Neumu; porastu broja oboljelih članova i radu Komisije za jednokratnu pomoć; stanju i napretku oko postizanja kompromisa za rješavanje nastalih problema u SSSBiH; finansijskom poslovanju Sindikata; radu advokatskih kancelarija u Sarajevu i Bihaću i dr. Istakao je prebukiranost rada stručne službe, jer je ogroman broj intervencija, disciplinskih prijava, ogroman broj aktivnosti na terenu, te istakao i da predsjednici koordinacija nose veliki teret, te im se ovom prilikom zahvalio, kao i dopredsjednicima i članovima Upravnog odbora. Pozvao je sve članove sindikata na jednistvo, solidarnost, demokratičnost i transparentnost.

Predsjednik Upravnog odbora, Ernis Imamović, dao je kratak osvrt na Izvještaj Upravnog odbora. Istakao je da je prošla godina bila reformska za Sindikat. Upravni odbor je dobio ulogu koja nije do sada bila implementirana. U 2018. godini održano je 12  sjednica Upravnog odbora, te da je Upravni odbor nosio veliki teret, kada je u pitanju ovaj sindikat i mišljenja je da smo u 2018. godini napravili velike iskorake, po pitanju organizacije Sindikata.

Takođe se dotakao i Kolektivnog ugovora, te je mišljenja je da nam predstoji još jedna teška i neizvjesna borba oko postizanja dogovora i potpisivanja istog. Podsjetio je i na aktivnosti oko izrade novog Zakona o državnoj službi FBiH, te da se Upravni odbor aktivno uključio u te aktivnosti, kako bi zaštitio prava naših članova. Ocijenio je da je 2018. godina bila jako složena iz razloga defragmentacije određenih grana i o održanom Kongresu SSS BiH, koji je naprasno prekinut, što  se odrazilo na ukupno ekonomsko i socijalno stanje našeg članstva i sindikata, koje do današnjeg dana nije u cijelosti riješeno.  Istakao je i ogroman problem u realizaciji presuda na federalnom nivou, bez obzira što su sredstva osigurana i planirana bužetom. Takođe očekujemo intezivnu parlamentarnu aktivnost koja se tiče Zakona o zaštiti na radu  i Zakona o mirnom rješavanju sporova. Ono što je sigurno je da će ovaj sindikat ostati uz svoje članstvo i boriti se za prava svojih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora Samostalnog sindikata – Ismail Mašić, pozdravio je delegate Skupštine i kratko se osvrnuo na poslovanje Samostalnog sindikata u 2018. godini, s obzirom da su delegati u materijalu dobili kompletnu informaciju Nadzornog odbora, sa prilogom i obrazloženjem finansijskog poslovanja za 2018. godinu.

Nakon  glasanja o podnesenim izvještajima i informacijama, predsjednik Radnog predsjedništva – Nedim Mujić, konstatovao je da su: Izvještaj o radu organa, tijela i nosioca funkcija Sindikata za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine, te Informacija Nadzornog odobora i Izvještaj o finansijskom  poslovanju Sindikata za 2018. godinu, usvojeni.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva – Nedim Mujić, zahvalio se delagatima na dolasku i učešću u radu Izvještajne skupštine, te istu nakon toga zaključio.

 

 

Back To Top