skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Image 2019 04 16 , 10.35.08

Dana 10.04.2019 godine održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona u Bihaću.

Pregovarački tim Vlade Unsko- sanskog kantona činili su : Ministar pravosuđa i uprave-predsjednik pregovaračkog tima, Ministar finansija te Ministar za građenje prostorno, uređenje i zaštitu okoliša.

U sastavu Pregovaračkog tima Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona su bili: Fazir Vukalić Predsjednik Koordinacioniog odbora i predsjednik pregovaračkog tima, Edin Mašić- predsjednik Sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave, Damir Redžić – Sindikalni odbor kantonalnih organa uprave, Aldijana Majanović – Sindikalni odbor kantonalnih organa uprave, Adem Šušnjar-predsjednik Sindikalne organizacije sudovi i tužilaštva Bihać, Zuhra Kuduzović-  Sindikalni odbor sudovi i tužilaštva Bihać,  Senada Huskić – Sindikalni odbor sudovi i tužilaštva Bihać. Pregovorima  je prisustvovao i Adil Aljić- Generalni sekretar Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.

Dnevni red sastanka  bio je zahtjevi Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona, sa akcentom na utvrđivanje osnovice za 2019. godinu i realizacija Sporazuma iz 2017. godine o isplati zaostalih nakanda koje nemaju karakter plaća, kako bi isti bili uvršteni u Budžet za 2019. godinu, što bi dovelo do prestanka vođenja štrajka upozorenja koji provodi Sindikalna organizacoja sudovi i tužilaštva Bihać.

Na sastanku su usvojeni principi na osnovu kojih će se realizovati zahtjevi Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona, a vezano za isplate naknada koje nisu isplaćene po Sporazumu iz 2017. godine.

Uz konstruktivno vođenje dijaloga i puno međusobno uvažavanje socijalnih partnera, donešen su slijedeći Zaključci:

– zadužuje se Ministarstvo finansija da ispita mogućnost na osnovu koje bi se mogle uvrstitui u Budžet obaveze iz 2015. i 2016. godine.

-zadužuje se Ministarstvo finansija da sačini Prijedlog sporazuma o načinu izmirenja obaveza na dogovorenim princima, sadržanim u Zapisniku sa sastanka i dostavi kantonalnom pravobranilaštvu na mišljenje.

Back To Top