skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
PT

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službnika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustaova u Federaciji Bosne i Heregovine, dana 29.08.2019. godine, održan je radni sastanak Pregovaračkog tima. Sastanku su prisustvovali: Samir Kurtović, predsjednik; Ernis Imamović član; Višnja Ljubijankić, član; Zuhra Rekić, član; Edina Valjevac, član i Adil Aljić, član.  

Pregovarački tim je imao radni zadatak da sublimira sve dosadašnje zahtjeve sindikalnih organizacija i pretoči ih u radnu verziju Prijedloga za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora a koji će biti ponuđene Upravnom odboru na narednoj sjednici na konačno usvajanje. Po planiranoj dinamici rada i potrebnim procedurama konačan Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora će se dostaviti Vladi Federacije i vladama Kantona, gradova i općina u prvoj polovini septembra mjeseca.

Back To Top