Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Postignut Sporazum s Vladom FBiH
Dana 23.11.2010. godine, Vlada i Sindikat postigli Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća:


1. Utvrđuje se osnovica za akontativni obračun plaća za mjesec novembar 2010. godine u iznosu od 330, KM, u skladu sa usvojenim pravilnicima o plaćama i naknadama.


2. Nakon obračuna i isplate plaće za mjesec novembar 2010. godine, u dogovoru sa Sindikatom, pristupit će se utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec decembar 2010. godine i za isplatu razlike plaće za period 01.08.2010. - 31.12.2010. godine, prema raspoloživim sredstvima u Budžetu za 2010. godinu.


3. Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija uputit će kantonima, gradovima i općinama tumačenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koje se odnosi na primjenu istih koeficijenata kao na federalnom nivou, stim da će se osnovica dogovarati sa Sindikatom u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu u budžetima kantona, gradova i općina.

Primjena člana 1. stav 1. Zakona o državnoj službi u FBiH nije ustavna
Sindikat izrazio bojazan na posljedice presude Ustavnog suda FBiH, kojom je utvrđeno da odredba člana 1. stav 1. Zakona o državnoj službi u FBiH nije ustavna, s obzirom da istom presudom nije određen prelazni period primjene te odredbe Zakona.

Zbog toga je sa Agencijom za državnu službu FBiH održan sastanak, te sačinjena sljedeća INFORMACIJA

U izradi tekst prijedloga Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, 4. novembra 2010. godine, dostavilo je Sindikatu državnih službenika i namještenika tekst Prijedloga Zakona o plaćama, na davanje primjedbi, prijedloga i sugestija,  s obzirom da navedeni zakon nije dostavljen u zakonodavnu proceduru.

S tim u vezi, Sindikat je ministru Mesiću uputio zahtjev za formiranje pregovaračkog tijela Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata, kako bi se  lakše utvrdio konačan tekst Prijedloga Zakona, te tako zadovoljili interesi oba socijalna partnera, tj. na najbolji način zaštitila prava državnih službenika i namještenika na koje se ovaj zakon i odnosi.

SAOPĆENJE ZA ČLANSTVO
Upravni odbor Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH je na svojoj vanrednoj sjednici, održanoj 23.8.2010. godine u Sarajevu, proveo raspravu o Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH (u daljem tekstu: Zakon o plaćama), te donio sljedeće zaključe:

1.                Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH povlači saglasnost na potpisivanje Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, dok se ne izvrše Izmjene i dopune Zakona o plaćama,
2.                Traži se od Vlade FBiH da obustavi primjenu Zakona o plaćama, te Hitno, putem resornog ministarstva, pokrene proceduru Izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, te ih na prvu sjednicu Parlamenta uvrsti u dnevni red, kojima će se brisati član 60. a vratiti čl. 58. i 59. usaglašeni izmjeđu Vlade FBiH i Sindikata u Prijedlogu Zakona o plaćama,
3.                Ukoliko se ne realizuje zaključak broj 2. Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom FBiH, a u vezi sa primjenom člana 60, koji je u koliziji sa članom 3. Zakona o plaćama.
4.                  Ako Vlada FBiH izvrši primjenu Zakona o plaćama Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH će pokrenuti tužbe za prava stečena Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, koja se odnose na naknade koje nemaju karakter plaća (član 65. Zakona).
5.                  Sindikat će hitno zakazati pres konferenciju putem koje će se članstvo i javnost obavijestiti o zaključcima Upravnog odbora.

Informacija
Na 72. sjednici ESV razmatrani su  Prednacrt Zakona o radu, Nacrt Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i dopune Zakona o državnoj službi - vezane za mandate.
Donesen je zaključak da ovi zakoni idu u dalju proceduru.

Na istoj sjedinici ESV, a na prijedlog našeg Sindikata,  donesen je zaključak da se u postojećim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH predloži i član koji reguliše status namještenika koji uz rad steknu VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija, tj. da im se omogući prijavljivanje na konkurs za upražnjeno radno mjesto stručnog saradnika u državnoj službi, bez obaveze obavljanja pripravničkog staža.
Predstavnici Vlade FBiH su na sjednici ESV prihvatili ovaj prijedlog, te je donesen zaključak da se sa Sindikatom predloži tekst ovog člana.

Parlament FBiH usvojio Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.
PRVE SPORTSKE IGRE SINDIKATA
Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH organizovao je i održao Prve sportske igre u Neumu, 17-20.6.2010. godine.

Na igrama je bilo zastupljeno 12 disciplina na kojima je učestvovalo 235 takmičara.

Po opštoj ocjeni, cilj ovih igara je u potpunosti postignut sa izraženom željom svih učesnika da spotske igre sindikalaca postanu tradicija.


Vlada FBiH mora isplatiti pristigle izvršne presude državnim službenicima

*Presude sudova zbog umanjenja plaća državnim službenicima velikom brzinom pristižu na adresu Federalne vlade.

Dopremijer Gavrilo Grahovac puni svoju kancelariju presudama i ne stiže ih sve ni registrovati.
U Vladi FBiH već vlada panika i traže se načini kako isplatiti ogromne sume novca i kako izdržati još jedan finansijski udar ovoga puta od svojih službenika.*

Zna se da će i ovu grešku Vlade platiti poreski obveznici a sigurno je i to da niko iz Vlade neće odgovarati za ovaj enormni trošak.

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Salih Kruščica, za Vijesti ba, izjavio je da takvih tužbi ima oko 5.000, a bit će ih još i više.

- Sindikat je upozoravao Vladu na vrijeme da se dogovaramo o ovom problemu, ali kod njih nije bilo sluha da se to riješi. Sada se moraju namiriti izvršne sudske presude – kaže Kruščica.

O kojoj se sumi novca radi ne zna ni on. Opovrgao je našu konstataciju da je to po izvršnoj presudi po jednom službeniku oko 4.000 KM.
Pojašnjava da je svaki pojedinačni predmet slučaj za sebe, jer nije svakom državnom službeniku ista plaća. Uz to ima različitih presuda koje se odnose na federalne i kantonalne organe od policije, raznih ustanova i tek se treba sabrati kolika je to suma novca za pristigle izvršne tužbe.

Pošto su nezakonito smanjivane plaće državnim službenicima, tvrdi Kruščica, Federalna vlada se ranije pripremila za to i osigurali su novac za isplatu izvršnih tužbi. Da se Vlada ranije nagodila sa državnim
službenicima poreski obveznici prošli bi mnogo jeftinije, a sada moraju platiti i kamate i sudske troškove. Ako neko krši zakon, onda neka i odgovara za to. Premijeri vlada i ostali nemaju nikakve odgovornosti pa se i ponašaju i protivzakonito. Danas ćemo ponovo s Federalnom vladom
razgovarati o ovom pitanju, ali sve ide svojim tokom i kasno je za ispravke, kategoričan je Kruščica.

Da podsjetimo. Državni službenici traže razlike plaća, toplog obroka i regresa.

R. Dautefendić
(Vijesti.ba)

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 85 - 91 od 121
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba