Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Kolektivni ugovor Ispiši
Sarajevo, april 2000. godine.
U smislu člana 7. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 13/98), a u skladu sa članom 52. Statuta Samostalnog sindikata službenika organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat, kao predstavnik službenika organa uprave i sudske vlasti u FBiH, kojeg zastupa predsjednik, s jedne strane i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa federalni ministar pravde, g. Bariša Čolak uz prethodno pribavljenu saglasnost na usaglašeni tekst prijedloga Kolektivnog ugovora Vlade Unsko-Sanskog kantona (Odluka br. 03-017-572 /98 od 10.10.1998.), Vlade Zeničko-dobojskog kantona (Rješenje br. 04-1-12-116/98 od 09.10.1998.), Vlade Bosansko-podrinjskog kantona (Odluka br. 02-8405-1536/98 od 29.09.1998.), Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (Odluka br. 01-460/98 od 25.09.1998.) i Vlade Kantona Sarajevo (Odluka br.02-012-61/98 od 25.06.1998.) , kao poslodavca s druge strane, dana 11.04.2000. godine z a k l j u č u j u

KOLEKTIVNI UGOVOR
za službenike organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

I - OPĆE ODREDBE 

Član 1.
Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze službenika (u daljem tekstu: službenik) iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama službenika u federalnim organima uprave, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama, kantonalnim organima uprave, upravnim ustanovama i drugim kantonalnim institucijama i gradskim, odnosno opcinskim službama za upravu, (u daljem tekstu: organi uprave) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.
Propisom i općim aktima rukovoditelja organa uprave i sudske vlasti, ne mogu se utvrditi manja prava službenika od onih koja su utvrđena ovim ugovorom.
Rukovoditelj organa uprave, sudske vlasti, službi ili drugih institucija iz člana 1. ovog ugovora (u daljem tekstu: rukovoditelj organa uprave) će obezbijediti učešće Sindikata u pripremi i izradi prednacrta i nacrta propisa koji regulišu oblast radno-pravnih odnosa službenika organa uprave.

Član 3.
O pitanjima koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Općeg kolektivnog ugovora.

Kompletan dokument...

 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba