Početna stranica Vaša pitanja Kontakt informacije
 
Sluzbene novine FBiH, br. 89/16
Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH
Kolektivni ugovor-prva strana-druga strana-treća strana-cetvrta strana
C E S T I T K A
SRETAN DAN DRŽZAVNOSTI BIH ZŽELIMO ČANOVIMA SINDIKATA, NJIHOVIM PORODICAMA, PRIJATELJIMA, SUGRAĐANIMA I SVIMA ONIMA KOJI VOLE BIH!
POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR
potpisan ugovor
Samostalni sindikat drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavne sluzbe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dana, 10.11.2016. godine, potpisao je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH sa Vladom Federacije i vladama kantona: Unsko-sanskog, Posavskog, Zenicko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegovacko-neretvanskog i Kantonom Sarajevo, koji ce dana 11.11.2016. godine biti objavljen u Sluzbenim novinama Federacije BiH, a stupit na snagu narednog dana od dana objavljivanja. 
Istog dana potpisan je Sporazum sa Vladom FBiH o konacnoj osnovici za obracun placa za 2016. u visini od 315,00 KM, dok je istim sporazumom prije donosenja budzeta za narednu godinu, dogovorena ista osnovica  za 2017. godinu, a sve u skladu sa Zakonom o placama i Kolektivnim ugovorom.
U skladu sa zakljuckom Upravnog odbora Sindikata, sa sjednice odrzane istog dana, te Zakonom o radu i ovim kolektivnim ugovorom, pristupice se pregovorima sa vladama koje nisu potpisale navedeni kolektivni ugovor, te općinama i gradovima koji još nisu dali saglasnost na pristup istom.
Parafiran Sporazum o visini osnovice za obracun placa
Pregovarački tim Vlade FBiH i Pregovarački tim Sindikata drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH, dana 19.10.2016. godine dogovorili su visinu osnovice za obracun plaća od 315,00 KM, koja će se obracunavati do kraja 2016. godine, te parafirali  Sporazum, kojeg Vlada FBiH treba usvojiti, nakon čega će biti objavljen u Službenim novinama FBiH.
SAOPCENJE ZA CLANSTVO

OBAVJEŠTAVAMO ČLANOVE SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FBIH DA JE NA SJEDNICI VLADE FBIH ODRŽANOJ DANA 01.09.2016. GODINE, DATA SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FBIH, TE DA ĆE SE U NAREDNOM PERIODU IĆI NA DOBIJANJE SAGLASNOSTI NA ISTI I OD STRANE KANTONA, GRADOVA I OPĆINA.

SAOPCENJE ZA CLANSTVO
Ustavni sud Federacije BiH donio je Rješenje o privremenoj mjeri kojim se obustavlja primjena čl. 11a. i 75b. Zakona o drzžavnoj sluzbi u FBiH ("Služzbene novine FBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 57/05, 5/06, 04/12 i 99/15), do konačne odluke o ustavnosti člana 5. st. 1, 2. i 3, čl. 11a i 11b., čl. 75a, 75b. i 75c., člana 19. stav 1. tač. c), d) i f), člana 20., člana 25. stav 3., člana 31. stav 1., člana 33. stav 8., člana 34. stav 2., člana 35. stav 1., člana 47. riječi "i lica iz člana 11a. ovog zakona", člana 48., člana 52. st. 1. i 2. i člana 64. stav 3. tog zakona.
ZAKAZANI PREGOVORI ZA USAGLASAVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Ovim putem obavjestavamo clanstvo da je dana 01.6.2016. godine, reprezentativni Sindikat drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavne sluzbe, sudskoj vlasi i javnim ustanovama u FBiH, za podrucje javne usprave na cijeloj teritoriji FBiH, zakazao sa Vladom FBiH, kantonalnim vladama, gradovima i opcinama u FBiH, termin otpočinjanja pregovora za 9. i 10.6.2016. godine, za uskladjivanje Kolektivnog ugovora za sluzbenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 8Sluzbene novine FBiH, broj: 23 i 50/00, 97/13, 18/16) sa Zakonom o radu u FBiH (Sl.novine FBiH, broj: 26/16).
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 od 163
 
Info
 Tel.: +387 33 207 024
 Fax. +387 33 219 503 
 E-mail:

Image


 
 
© 2006-2008 www.sufbih.ba